• KONTROLA MERA doo

  Ustanička 180/14 Beograd – Zvezdara

  kontrola.mera@xyz.rs

MERENJE
ISPITIVANJE
KONTROLISANJE

1. Sistemi uzemljenja, gromobranske i električne instalacije

 • kontrolisanje sistema uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000V merenjem impendanse uzemljenja, napona dodira i koraka, otpornosti rasprostiranja uzemljivača, specifične otpornosti tla…
 • kontrolisanje ektroinstalacije niskog napona merenjem izjednačenja potencijala, otpornosti izolacije, efikasnosti zaštite, impedanse petlje kvara..
 • kontrolisanje sistema gromobranske zaštite merenjem otpornosti uzemljenja, izjednačenja potencijala…

2. Elektrooprema i zaštitna sredstva

 • kontrolisanje rasklopne aparature, prekidača snage, rastavljača i relejne zaštite merenjem prelaznih otpora, vakuuma u vakuum prekidačima, jednovremenosti uklopa…
 • jednofazno i trofazno ispitivanje sekindarnih zaštitnih releja, primarno ispitivanje sekundarnih zaštitnih releja sa strujom do 800A
 • dielektrično ispitivanje elektroenergetskih postrojenja naponom do 110 kV, 50 Hz
 • kontrolisanje metaloksidnih odvodnika prenapona
 • termovizijska kontrola opreme visokog, srednjeg i niskog napona
 • dielektrično kontrolisanje  visokonaponskih elektroizalocionih zaštitnih rukavica, čizama, detektora napona, izolacionih motki, prostirki..
 • dielektrično ispitivanje izolovanih gasovoda i rezervoara

3. Energetski transformatori i kablovi

 • kontrolisanje izolacije kablova, energetskih i mernih transformatora i obrtnih mašina. Dielektrično ispitivanje kablova VLF metodom 0,1 Hz. Dielektrična ispitivanja ET i postrojenja do 110 kV nivoa. Kontrolisanje sistema izolacije merenjem izolacionog otpora DC naponom do 20 kV, polarizacionog indeksa, faktora dielektričnih gubitaka (tangens delta), kapaciteta i struje odvoda.
 • merenje el. otpornosti namotaja strujom do 50 A
 • merenje prenosnog odnosa, struje praznog hoda i kratkog spoja energetskih transformatora
 • merenje parcijalnih pražnjenja akustičnom metodom, analiza frekventnog odziva signala – SFRA metoda…

4. Izolaciona ulja

 • kontrolisanje električnih osobina ulja: dielektrična probojnost, specifična otpornost, disipacioni faktor – tangens delta, dielektrična konstanta i električna otpornost
 • regeneracija izolacionih ulja (dehidracija, degasifikacija, filtriranje i vakuumiranje)

IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZA OBJEKTE

Elaborate izrađuju stručna lica koja poseduju licencu „381 – odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada“ izdatu od Inženjerske komore Srbije.
Kategorija kojoj Vaš objekat pripada direktno utiče na cenu nekretnine na tržištu.
Naša stručna lica vrše termovizijsko snimanje objekata, čime se otkrivaju kritična i slabije izolovana mesta na njihovim površinama, gde je gubitak energije najveći. Precizno se otkriva kvalitet izvedeneizolacije različitih termomostova i utvrđuje se kvalitet omotača cele zgrade u vidu termoizolacije i njenih pojedinih delova (zidova, serklaža, prozora, vrata i dr.).
Za više informacija vezano za izradu elaborate energetski efikasnosti možete dobiti pozivom na tel: 063/642-450, ili slanjem e-mail na adresu kontrola.mera@xyz.rs

Etaloniranje i pregled električnih mernih instrumenata

 • Prijem merila za etaloniranje za Elektrotehnički institut DEC (www.dec.rs)

Metrel

Proizvodi:


 • Merila za ispitivanje bezbednosti električnih instalacija
 • Merila za ispitivanje otpornosti izolacije
 • Merila za ispitivanje otpornosti uzemljenja
 • Merila za ispitivanje kvaliteta isporučene energije
 • Merila za ispitivanje mašina i opreme

METREL je jedan od vodećih svetskih proizvođača električnih uređaja za merenje i ispitivanje visokog kvaliteta .

Kroz višegodišnje iskustvu, osluškivanje zahteva korisnika instrumenta, METREL d.d. iz Slovenije je razvio i stalno unapređuje svoje instrumente za sledeće oblasti kontrolisanja:

• Električnih i gromobranskih instalacija,
• Kontrola ispravnosti i sigurnosti mašina,
• Kvalitet isporučene električne energije,
• Dijagnostika IT i telekomunikacionih mreža ,
• Inspekcija zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Kontrola mera d.o.o. Beograd je ovlašćeni distributer instrumenata i uređaja, proizvođača METREL d.d. za Srbiju.

Sa desne strane možete preuzeti tehničku specifikaciju par instrumenata iz proizvodnog programa, dok na zvaničnom sajtu proizvođača www.metrel.si možete pogledati kompletan proizvodni program i nakon odabira odgovarajućeg instrumenta kontaktirajte nas radi dobijanja ponude, takođe i za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

ISA

ISA srl je vodeća kompanija u oblasti dizajna i proizvodnje oprema za testiranje i online rešenja za praćenje na elektroenergetskim sistema, elektranama i trafostanica. Proizvodimo kompletan asortiman test kompleta za testiranje releja, energetskih transformatora , mernih transformatora , prekidača, baterija i mnoge druge visokonaponske oprme.

ISA srl je osnovana 1938. godine , to je porodična kompanija sa sedištem na severu Italije koja izvozi svoje proizvode širom sveta u više od 100 zemalja kroz mrežu filijala kompanije i specijalizovanih distributera. Strast, znanje, stručnost i tehnologiju nas mogu odvesti da pomognemo našim klijentima širom sveta , da zadrže svoju vrednost imovine, poboljšaju njihovu pouzdanost, smanje troškove održavanja i produži radni vek električnih sistema i srodnih aparata.

Kontrola mera d.o.o. Beograd je zvanični zastupnik i distributer instrumenata i uređaja italijanskog proizvođača ISA Srl za Srbiju i Crnu Goru.

Sa desne strane možete preuzeti tehničku specifikaciju par instrumenata iz proizvodnog programa, dok na zvaničnom sajtu proizvođača www.isatest.com možete pogledati kompletan proizvodni program i nakon odabira odgovarajućeg instrumenta kontaktirajte nas radi dobijanja ponude, takođe i za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

Proizvodi:

 • DRTS 66 za kompleksnija trofazna ispitivanja sekundarne relejne zaštite,
 • T1000 plus za jednofazno ispitivanje sekundarne zaštite
 • T3000 za ispitivnje strunih mernih, naponskih mernih i energetskih transformatora
 • CBA 2000 za ispitivanje prekidača i rasklopnih uređaja
 • BTS 200 za kapacitivno ispitivanje akumulatora (olovnih i NiCd)
 • SCAR 10 za kontrolisanje metaloksidnih odvodnika prenapona
 • STS & TD 5000 multifunkcionalni uređaj za ispitivanje transformatora

Obuke

Obuke zaposlenih

Jedna od obaveza poslodavca kada je u pitanju bezbednost i zdravlje na radu jeste i osposobljavanje zaposlenih. Poslodavac je dužan da osposobi zaposlene za bezbedan i zdrav rad pre svega prilikom zasnivanja radnog odnosa, takođe mora zaposlenog da upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika. Takođe, u slučaju premeštaja na druge poslove, uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa rada koji može da prouzrokuje promenu mera za bezbedan i zdrav rad, poslodavac je dužan da pristupi osposobljavanju zaposlenog
Svrha osposobljavanja je da se zaposleni upoznaju sa rizicima na svojim radnim mestima i u radnoj okolini, kao i svojim pravima,obavezama, i odgovornostima. Osposobljavanje se obavlja teorijski i praktično, a kod rada na radnom mestu sa povećanim rizikom, periodično se proverava osposobljenost, što poslodavac mora da utvrdi u aktu o proceni rizika.

Kontrola mera d.o.o. Beograd, vrši stručno osposobljavanje zaposlenih sa aspekta Zakona zaštite i bezbednosti na radu za:
1. rukovaoce viljuškarom,
2. rukovaoce građevinskim mašinama,
3. rukovaoce na presama, strugovima, transporterima…
Nakon izvršene obuke zaposlenima se izdaje Uverenje o osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad na opremi i uređajima

Kontaktirajte nas odmah!

Ukoliko želite da nas kontaktirate odmah, popunite formu koja sledi.

Odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

© Copyright - Kontrola mera doo 2016